site logo

Amazon studies anti-collision method for robots to increase throughput